Skip links

PRIVACY POLICY
PPAVG VLS 2018
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Leeuwen Schoonmaak VLS B.V., gevestigd te (3335 KC) Zwijndrecht aan de Middellijn 2, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer D.A. van Leeuwen, hierna te noemen: “VLS Schoonmaak”, meldt het volgende:
VLS Schoonmaak hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onderstaande Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
VLS Schoonmaak houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als VLS Schoonmaak zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
PRIVACY POLICY
PPAVG VLS 2018
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN EN LEVERANCIERS
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door VLS Schoonmaak verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
 Administratieve doeleinden;
 Communicatie over de opdracht;
 Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VLS Schoonmaak de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
o Voornaam;
o Tussenvoegsel;
o Achternaam;
o (Zakelijk) Telefoonnummer;
o (Zakelijk) E-mailadres;
o Factuuradres;
o Uitvoeringsadres;
o Geslacht
Uw persoonsgegevens worden door VLS Schoonmaak opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.
PRIVACY POLICY
PPAVG VLS 2018
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PROSPECT EN/OF GEÏNTERESSEERDE.
Persoonsgegevens van sus- prospect, stakeholder- en/of geïnteresseerde worden door VLS Schoonmaak verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 Informatieverstrekking
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, c.v., mail(adres)- contact.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VLS Schoonmaak de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
o Voornaam;
o Tussenvoegsel;
o Achternaam;
o Telefoonnummer;
o Factuuradres;
o Uitvoeringsadres;
o E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door VLS Schoonmaak opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.
PRIVACY POLICY
PPAVG VLS 2018
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS
Persoonsgegevens van medewerkers worden door VLS Schoonmaak verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
 Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VLS Schoonmaak de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
o Voornaam;
o Tussenvoegsel;
o Achternaam;
o Telefoonnummer;
o E-mailadres;
o Geboortedatum;
o Salarisgegevens;
o Kopie ID;
o BSN-nummer;
o Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door VLS Schoonmaak opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
PRIVACY POLICY
PPAVG VLS 2018
VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk
is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 Het verzorgen van de internetomgeving;
 Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 Het verzorgen van de ICT (netwerk, servers e.d.);
 Het verzorgen van het arbobeleid;
 Het verzorgen van de verzekeringen;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige
afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door
uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien
u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
BINNEN DE EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
BEWAARTERMIJN
VLS Schoonmaak bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
 Alle personen die namens VLS Schoonmaak van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
PRIVACY POLICY
PPAVG VLS 2018
 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
VRAGEN
Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!
CONTACTGEGEVENS
VLS Groep
Middellijn 2, 3335 KC te Zwijndrecht
vls@vls.nl